PL EN

A-M
 

 

MIOT A / Litter A

MASTINO NAPOLETANO

 

mastif neapolitański ALLADYNmastif neapolitański ALLADYNmastif neapolitański ALLADYN

mastif neapolitański ALLADYNmastif neapolitański ALLADYNmastif neapolitański ALLADYN

mastif neapolitański ALLADYN

**********

mastif neapolitański ALLADYNmastif neapolitański ALLADYNmastif neapolitański ALLADYN

mastif neapolitański ALLADYNmastif neapolitański ALLADYNmastif neapolitański ALLADYN

mastif neapolitański ALLADYNmastif neapolitański ALLADYNmastif neapolitański ALLADYN

mastif neapolitański ALLADYNmastif neapolitański ALLADYN

**********

mastif neapolitański ALLADYNmastif neapolitański ALLADYNmastif neapolitański ALLADYN

mastif neapolitański ALLADYNmastif neapolitański ALLADYN

mastif neapolitański ALLADYNmastif neapolitański ALLADYN

**********

MASTIF NEAPOLITAŃSKI MASTINO NAPOLETANO МАСТИНО НАПОЛЕТАНО NEAPOLITAN MASTIFF,
MATIN DE NAPLES Nápolyi masztiff NAPULJSKI MASTIF Napolitansk Mastiff
ΜΑΣΤΙΝΟ ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΟ – ΜΑΣΤΙΦ ΝΕΑΠΟΛΗΣ , Mastín Napolitano, Napoletaanse Mastiff, nápolyi mastiff

*
 
*   *