PL EN

A-M
 

MASTIF NEAPOLITAŃSKI

SOPOT 2008

Aktualizacja : 27.11.08

NEAPOLITAN MASTFF -Sopot 2008

**********

MASTIF NEAPOLITAŃSKI MASTINO NAPOLETANO МАСТИНО НАПОЛЕТАНО NEAPOLITAN MASTIFF,
MATIN DE NAPLES Nápolyi masztiff NAPULJSKI MASTIF Napolitansk Mastiff
ΜΑΣΤΙΝΟ ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΟ – ΜΑΣΤΙΦ ΝΕΑΠΟΛΗΣ , Mastín Napolitano, Napoletaanse Mastiff, nápolyi mastiff

*
 
*   *