A-M
 
 

CORSA
ur.14.01.2009

BAJKA Krzyk Uwielbienia FCI
x
ORION Millefiori


Corsa

CorsaCorsa

**********

MASTIF NEAPOLITAŃSKI MASTINO NAPOLETANO МАСТИНО НАПОЛЕТАНО NEAPOLITAN MASTIFF,
MATIN DE NAPLES Nápolyi masztiff NAPULJSKI MASTIF Napolitansk Mastiff
ΜΑΣΤΙΝΟ ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΟ – ΜΑΣΤΙΦ ΝΕΑΠΟΛΗΣ , Mastín Napolitano, Napoletaanse Mastiff, nápolyi mastiff

*
 
*   *