A-M
 

CONTACT

Szymon Zieliński

+48 530 768 605


obied@o2.pl

 

POLAND

mastino -mapa

ENGLISH

please call : +48 697 206 149

 

MASTIF NEAPOLITAŃSKI MASTINO NAPOLETANO МАСТИНО НАПОЛЕТАНО NEAPOLITAN MASTIFF,
MATIN DE NAPLES Nápolyi masztiff NAPULJSKI MASTIF Napolitansk Mastiff
ΜΑΣΤΙΝΟ ΝΑΠΟΛΙΤΑΝΟ – ΜΑΣΤΙΦ ΝΕΑΠΟΛΗΣ , Mastín Napolitano, Napoletaanse Mastiff, nápolyi mastiff

*
 
*   *